ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ e-mama.gr

Η πρόσβαση στο συγκεκριµένο Website (στο εξής αναφερόµενο ως το «e-mama.gr») καθώς επίσης και η χρήση του  περιεχοµένου του συγκεκριµένου website, υπόκεινται στις προϋποθέσεις χρήσης όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω (στο εξής αναφερόµενες ως «Όροι και Προϋποθέσεις»). Η  πρόσβαση,η πλοήγηση και η επίσκεψη στις πληροφορίες οι οποίες περιλαµβάνονται στο e-mama.gr αποτελεί αποδοχή εκ µέρους του χρήστη (στο εξής αναφερόµενος ως«εσείς») των Όρων και των Προϋποθέσεων.

  • ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Το e-mama.gr µπορεί να τροποποιήσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγµή και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Από τη στιγµή που οι αλλαγές δηµοσιεύονται µέσω της online αποστολής τους στο website, θεωρείται αυτόµατα ότι γίνονται δεκτές χωρίς όρους από εσάς από τη στιγµή που θα συνδεθείτε στο e-mama.gr µετά από την online ενηµέρωση του.

Το e-mama.gr προτείνει να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήµατα την τοποθεσία των Όρων  και  Προϋποθέσεων  προκειµένου  να  είστε  ενηµερωµένοι  για  τυχόν τροποποιήσεις και/ ή αναβαθµίσεις.

  • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα  στοιχεία  που  περιέχονται  στο Website (πληροφορίες,  κείµενα,  εικόνες,  ήχοι, λογότυπα  και  γενικότερα  κάθε  είδος  δεδοµένα, στο εξής αναφερόµενα  ως το «Περιεχόµενο») καθώς επίσης και το ίδιο το Website προστατεύονται  από  τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και οι όποιες βάσεις δεδοµένων παραµένουν στην αποκλειστική κατοχή του e-mama.gr και/ ή τρίτων µερών. Έχετε  εξουσιοδότηση  να  κατεβάζετε Περιεχόµενο αποκλειστικά για προσωπική,ιδιωτική και µη εµπορική χρήση, µε τον όρο να διατηρούνται όλες οι αναφορές σε πνευµατικά  δικαιώµατα και δικαιώµατα  αντιγραφής  που  σχετίζονται µε  το Περιεχόµενο καθώς επίσης να απέχετε  από  τροποποιήσεις ή αλλαγές  του Περιεχοµένου.

Κάθε ολική ή µερική εξαγωγή,  επανάχρηση, αναπαραγωγή, αναπαράσταση ή τροποποίηση όλου ή µέρους του Περιεχοµένου  για σκοπούς άλλους πέρα από προσωπικούς και αυστηρά ιδιωτικούς(µεταξύ αυτών συγκαταλέγονται συγκεκριµένα και τυχόν έκθεση στο κοινό ή οποιαδήποτε εµπορική χρήση) απαγορεύεται χωρίς την προηγούµενη ρητή εξουσιοδότηση από το e-mama.gr. Κάθε ποσοτική ή ποιοτική ουσιαστική εξαγωγή ή επανάχρηση όλων ή µέρους των δεδοµένων τα οποία περιέχονται στο Website απαγορεύεται, ακόµα και για ιδιωτική χρήση. Επιπλέον, κάθε επαναλαµβανόµενη και συστηµατική εξαγωγή ή επανάχρηση οποιουδήποτε ποσοτικά ή ποιοτικά µη ουσιαστικού  µέρους του περιεχοµένου του Website απαγορεύεται, ακόµη και για ιδιωτική  χρήση, όταν παρόµοιες  ενέργειες υπερβαίνουν τους συνήθεις όρους χρήσης του Website. Είστε  εξ  ολοκλήρου  υπεύθυνοι για τη χρήση που κάνετε  όσον  αφορά  στο Περιεχόµενο που εµφανίζεται στο Website,συµπεριλαµβανοµένων και των τρίτων µερών.

Τα σήµατα κατατεθέντα και τα λογότυπα που εµφανίζονται στο Website αποτελούν ιδιοκτησία  του e-mama.gr  ή  τρίτων µερών. Κάθε επανάχρηση, οποιασδήποτε µορφής, αυτών των λογότυπων και των σηµάτων κατατεθέντων απαγορεύεται, εκτός αν έχετε λάβει εξουσιοδότηση από το e-mama.gr ή από κάποιο τρίτο µέρος που έχει στην κατοχή του παρόµοια λογότυπα και σήµατα κατατεθέντα.

Καµία  αναφορά  στο Website δεν  δύναται  να  ερµηνευθεί  ως  παραχώρηση δικαιωµάτων σε εσάς όσον αφορά στα λογότυπα και τα σήµατα κατατεθέντα τα οποία αναφέρονται παραπάνω.

Το Περιεχόμενο του e-mama.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του e-mama.gr και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή αναδημοσίευση τους που δεν ακολουθεί τους όρους χρήσης. Κανένα περιεχόμενό του e-mama.gr δεν επιτρέπεται να παραποιείται.
Δεν επιτρέπεται η ανακατασκευή φωτογραφίας ή κειμένου του e-mama.gr.
Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και αναδημοσίευση των κειμένων του e-mama.gr χωρίς άδεια από τους διαχειριστές και τους αρθρογράφους.
Δεν επιτρέπεται η ολική ή μερική αντιγραφή των κειμένων και φωτογραφιών του e-mama.gr
Δεν επιτρέπεται η ανακατασκευή και η αλλαγή των κειμένων του e-mama.gr.

  •  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ SITE

 Tο e-mama.gr διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί, να αναστέλλει και/ ή να διακόπτει οποιαδήποτε στιγµή, περιστασιακά ή οριστικά, όλο ή µέρος  του Website, να αναβαθµίζει ή να διορθώνει τις πληροφορίες που διατίθενται στο Website, ή να προβαίνει  σε  βελτίωση  του,  χωρίς  προηγούµενη  ειδοποίηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, το e-mama.gr δεν φέρει ουδεµία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή του Website ή της πρόσβασης σε αυτό.

Προκειµένου να εµποδίσει την εξάπλωση των ιών των υπολογιστών ή άλλων επιβλαβών προγραµµάτων, το e-mama.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρµογή των τεχνικών εκείνων µέσων που είναι συµβατάµε τα τρέχοντα πρότυπα. Παρόλα αυτά, δεδοµένης της δοµής του ∆ιαδικτύου και της ταχύτητας µε την οποία εξελίσσεται, το e-mama.gr δεν είναι σε θέση να παρέχει  εγγυήσεις όσον αφορά στην παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραµµάτων. Εποµένως, προκειµένου να µειωθούν οι κίνδυνοι, αποτελεί δική σας ευθύνη το να αποθηκεύετε τακτικά τα δεδοµένα σας πριν τη σύνδεσή σας στο ∆ιαδίκτυο καθώς επίσης και το να εγκαθιστάτε τα κατάλληλα µέτρα καταπολέµησης των ιών (antivirus προγράµµατα).

  • ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ

Σύµφωναµε τις εφαρµοστέες ρυθµιστικές διατάξεις, αναγνωρίζετε και συµφωνείτε ρητά ότι: Το παρόν Website προσφέρεται σε εσάς«ΩΣ ΕΧΕΙ» και είναι προσβάσιµο ανάλογαµε τη διαθεσιµότητα του, χωρίς να υπάρχει σαφής ή υποβόσκουσα εγγύηση οποιασδήποτε µορφής από την πλευρά το e-mama.gr, καθώς επίσης και ότι αναλαµβάνετε όλη την ευθύνη αλλά και τον κίνδυνο όσον αφορά στη χρήση του Website. Tο e-mama.gr δεν παρέχει καµία υπόσχεση ή εγγύηση ότι το Website θα αποδώσει µε  τον  προσδοκώµενο  τρόπο,  χωρίς  διακοπές  και  σφάλµατα,  ούτε  ότι  αυτές  οι διακοπές και τα σφάλµατα θα επιδιορθώνονται και/ ή ούτε ότι το εν λόγω Website δεν θα περιλαµβάνει ιούς. Tο e-mama.gr δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, σαφή ή υποβόσκουσα, όσον αφορά στην ακρίβεια, την εξάντληση και τη συµβατότητα των πληροφοριών στις οποίες έχετε πρόσβαση στο Website µε σκόπιµη χρήση του. Κάθε είδους υλικό που κατεβάζετε ή αποκτάτεµε οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί δικό σας κίνδυνο και ρίσκο. Tο e-mama.gr δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για τυχόν ζηµιές που θα υποστεί ο υπολογιστής σας. Στο βαθµό που αυτό επιτρέπεται από τις ισχύουσες νοµικές ή ρυθµιστικές διατάξεις, το e-mama.gr αποποιείται κάθε ευθύνη για άµεσες ή έµµεσες ζηµίες, µεταξύ των οποίωνσυγκαταλέγονται  συγκεκριµένα: απώλεια  κέρδους, πελατών, δεδοµένων, ή απόρρητης ιδιοκτησίας που ενδέχεται να προκύψει λόγω της χρήσης του Website (ή λόγω της αδυναµίας χρήσης του) ή ως συνέπεια της συµπεριφοράς ενός τρίτου µέρους στο Website, και γενικότερα, οποιοδήποτε ενδεχόµενο που σχετίζεται άµεσα µε τοWebsite. Επιπλέον, το e-mama.gr δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη όσον αφορά στις υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβασηµέσω του ∆ιαδικτύου. Η ΑΤΕ αποποιείται κάθε ευθύνη για οτιδήποτε προκύπτει και οφείλεται σε χρήση του Website η οποία δεν γίνεται σύµφωναµε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του.

  • ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ

Κάθε δηµιουργία  συνδέσµου– συνδέσµων στο Website και κάθε δηµιουργία πλαισίων σε αυτό υπόκειται στην προηγούµενη  εξουσιοδότηση του e-mama.gr, στην διακριτική ευχέρεια της οποίας έγκειται και ή ανά πάσα στιγµή άρση της εξουσιοδότησης αυτής. Το e-mama.gr θα διατηρεί το δικαίωµα να απαιτεί τη διαγραφή κάθε συνδέσµου ή πλαισίου του Website για το οποίο δεν έχει δώσει εξουσιοδότηση ή δεν µπορεί να εξακολουθεί να την παρέχει. Το Website ενδέχεται να περιλαµβάνει συνδέσµους για άλλα websites. Το e-mama.gr δεν αναλαµβάνει την ευθύνη όσον αφορά στο περιεχόµενο των sites στα οποία ενδέχεται να έχετε πρόσβαση µέσω των συνδέσµων που προσφέρονται από το Website. Η παρουσία ενεργών συνδέσµων στο Website δεν σηµαίνει µε κανέναν τρόπο ότι το e-mama.gr  ελέγχει  ή  εγκρίνει  το  περιεχόµενο  των sites εκείνων  προς  τα  οποία  έχουν δηµιουργηθεί σύνδεσµοι ή εκείνων από τα οποία έχουν δηµιουργηθεί σύνδεσµοι που οδηγούν στο Website του e-mama.gr.

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Κατά τη στιγµή της εγγραφής σας στο Website ή κάθε φορά που επισκέπτεστε το Website, του e-mama.gr ενδέχεται να συλλέξει και να χρησιµοποιήσει δεδοµένα που αφορούν στο  πρόσωπό  σας. Ένα µέρος αυτών των δεδοµένων είναι απαραίτητο για να µπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Website και στις υπηρεσίες που παρέχει. Αποδέκτης των δεδοµένων αυτών είναι του e-mama.gr και θα τα χρησιµοποιήσει για λόγους συλλογής δεδοµένων. Ενδέχεται επίσης να χρησιµοποιηθούν ή να αποκαλυφθούν σε τρίταµέρη  για  άµεσες  ενέργειες µάρκετινγκ  του e-mama.gr. Σε  αυτή  την  τελευταία περίπτωση, µπορείτε να αρνηθείτε παρόµοια µεταφορά δεδοµένων επικοινωνώντας µε τον διαχειριστή του Website στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Τα προσωπικά σας δεδοµένα ενδέχεται επίσης να χρησιµοποιηθούν από το e-mama.gr για να σας αποστέλλει περιστασιακά ειδοποιήσεις σηµαντικών τροποποιήσεων οι οποίες  σχετίζονταιµε  τη  λειτουργία  του Website, µε νέες υπηρεσίες που σας παρέχονται καθώς επίσης καιµε ειδικές προσφορές οι οποίες ενδέχεται να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εσάς. Μας  εξουσιοδοτείτε να αποκαλύπτουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα στους παροχείς υπηρεσιών και στους προµηθευτές µας όταν  παρόµοια αποκάλυψη κρίνεται απαραίτητη για την απόδοση της υπηρεσίας του Website που έχετε ζητήσει. Τέλος, κατανοείτε και συµφωνείτε ότι το e-mama.gr ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψει ένα µέρος των δεδοµένων αυτών προκειµένου να συµµορφώνεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ειδικότερα στα πλαίσια µιας δικαστικής υπόθεσης. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωµα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα και να διορθώσετε ή να διαγράψετε(χωρίς χρέωση) οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδοµένα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου υπ’αριθµό 2472/97 περί µηχανογραφηµένων πληροφοριών,αρχείων δεδοµένων και ελευθερίας. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωµά σας για πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών  σας  δεδοµένων  επικοινωνώντας µε το e-mama.gr στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Tο e-mama.gr έχει χρησιµοποιήσει τα απαραίτηταµέσα προστασίας της ασφάλειας και του απόρρητου των αρχείων που έχουν δηµιουργηθεί από προσωπικά δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί από τοWebsite, σύµφωναµε την ισχύουσα νοµοθεσία. Εντούτοις, το e-mama.gr δεν ελέγχει τις λειτουργίες του ∆ιαδικτύου και σας υπενθυµίζει ότι υπάρχει πιθανότητα κινδύνου όσον αφορά στο απόρρητο των δεδοµένων τα οποία µεταδίδονται µέσω του συγκεκριµένου δικτύου.

  • COOKIES

To e-mama.gr ενδέχεται να χρησιµοποιήσει cookies µε στόχο να σας παρέχει ταξινοµηµένες πληροφορίες κάθε φορά που συνδέεστεµε το Website καθώς επίσης να διευκολύνει τη  διαχείριση  του Website,  κυρίως  για  λόγουςστατιστικών  ερευνών. Χρησιµοποιώντας  τις  υπηρεσίες  του Website, εξουσιοδοτείτε  την  αποθήκευση παρόµοιων cookies καθώς επίσης και τη χρήση τους από το e-mama.gr. Παρόλα αυτά, το e-mama.gr σας πληροφορεί ότι έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε αυτά τα cookies τροποποιώντας τις ρυθµίσεις της µηχανής αναζήτησής σας για το Διαδίκτυο.

  • Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΑΣ ΣΤΟ WEBSITE

Το e-mama.gr θέτει στη διάθεσή σας τα µέσα(online φόρµα,σχολια,LiveChat,Forum κτλ) τα οποία σας επιτρέπουν να µεταδίδετε πληροφορίες.Έχετε γνώση ότι η µετάδοση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει ζηµίες σε τρίτους ή ακόµη να αντίκειται στην ισχύουσα νοµοθεσία. Χρησιµοποιώντας το Website αναλαµβάνετε την ευθύνη να απέχετε από τη διάδοση και/ ή τη µετάδοση µηνυµάτων, εικόνων ή πληροφοριών γενικότερα που ενδέχεται να  παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή των επικοινωνούντων,να αποτελούν πράξη διάκρισης, να αντίκεινται στη δηµόσια τάξη και στην ηθική αξιοπρέπεια ή να παραβιάζουν τα δικαιώµατα τρίτων. Αναλαµβάνετε επίσης την υποχρέωση να επαληθεύετε το περιεχόµενο κάθε µηνύµατος ή πληροφορίας που ενδέχεται να αποκαλύψετε.

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Το e-mama.gr σας προσφέρει την επιλογή να δηµιουργήσετε έναν ιδιωτικό λογαριασµό ο οποίος θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε κάποιον ιδιωτικό τοµέα του Website. Ο τοµέας αυτός έχει σκοπό την προσφορά πληροφοριακών υπηρεσιών. Η πρόσβαση στον ιδιωτικό αυτό τοµέα του Website πραγµατοποιείται µέσω ενός ονόµατος χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης. Αναλαµβάνετε την ευθύνη να µην αποκαλύψετε σε κανέναν τρίτο τις πληροφορίες που αφορούν στην ΑΤΕ ή τρίτα µέρη των οποίων µπορεί να έχετε γίνει γνώστης κατά τη διάρκεια της σύνδεσής σας µε το Website. Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση της ταυτότητάς σας είναι προσωπικά και αυστηρά απόρρητα.Πρέπει να είστε µόνος για να τα χρησιµοποιήσετε. Αναλαµβάνετε να διατηρήσετε το απόρρητο αυτό και επίσης δέχεστε ότι έχετε λάβει γνώση του ότι είστε το µοναδικό µέρος που έχει την ευθύνη διατήρησης αυτού του απορρήτου του ονόµατος και του κωδικού χρήστη,των πληροφοριών στο λογαριασµό σας, αλλά και των ενεργειών που λαµβάνουν χώρα στο λογαριασµό σας. Οφείλετε να ειδοποιείτε άµεσα το e-mama.gr για κάθε χρήση του λογαριασµού σας µε σκοπό την εξαπάτηση.

  • ΓΕΝΙΚΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από την ελληνική νοµοθεσία. Οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει από τη χρήση του Website του e-mama.gr εµπίπτει στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Οι«Όροι και Προϋποθέσεις» αποτελούν το σύνολο της συµφωνίας που υφίσταται µεταξύ των Πελατών (δηλαδή εσάς) και του e-mama.gr και αντικαθιστούν οποιαδήποτε άλλη πιθανή συµφωνία ενδέχεται να υπάρξει µεταξύ σας.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο e-mama.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του e-mama.gr και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet. Kαι δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το e-mama.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του e-mama.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.